Bekijk alle cursussen en congressen

Er zijn 5 aankomende evenementen
Als eerste erbij zijn?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Algemene Voorwaarden voor deelname aan cursussen en activiteiten van Outdoor Medicine

  1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het volgen van cursussen en/of activiteiten van Outdoor Medicine.

1.2. Met het verzenden van het aanmeldingsformulier gaat de cursist akkoord met de Algemene Voorwaarden van Outdoor Medicine.2 Inschrijving

2.1. Aanmelding geschiedt schriftelijk, door middel van het online aanmeldingsformulier. Hierbij geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

2.2. Bij het registreren voor de cursus aanvaardt de cursist de boekingsvoorwaarden.

2.3. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen niet worden verwerkt.

2.4. Bij inschrijving van de cursus is de cursist ofwel een aanbetaling verschuldigd danwel de volledige betaling van het cursusbedrag verschuldigd.

2.5 Bij grote belangstelling geschiedt plaatsing voor de cursus op basis van het tijdstip van aanmelding.

2.6 De overeenkomst tussen de cursist en Outdoor Medicine ontstaat door het versturen van een boekingsbevestiging en (aan)betalingsbewijs door Outdoor Medicine. Eerst dan worden de Algemene Voorwaarden van kracht.

2.7 De (aan)betaling garandeert plaatsing voor de cursus.

2.8 De inschrijving sluit acht weken voor de geplande cursusdatum.

2.9. Een laatste kennisgeving zal worden verzonden vier weken voor aanvang van de cursus

2.10 Volledige betaling dient te geschieden voor aanvang van de cursus.

2.11 Bij uitblijven van volledige betaling voor aanvang van de cursus verliest de cursist zijn plaatsing voor de cursus. Alsdan geschiedt geen restitutie van (een gedeelte van) het aanbetalingsbedrag.

2.12 Door inschrijving ontstaat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld, ook indien de lessen niet of slechts gedeeltelijk worden bijgewoond.

2.13 Alle informatie die door de cursist/deelnemer wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Outdoor Medicine, haar medewerkers en docenten.3 Annulering van de reservering

3.1 Alleen schriftelijke of per e-mail ingestuurde annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen.

3.2 Bij annulering vóór de sluitingsdatum als bedoeld onder 2. 8. bedragen de annuleringskosten 10% van het cursusgeld.

3.3 Bij annulering na de sluitingsdatum bedragen de annuleringskosten: 50% van het cursusgeld bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang van de cursus; 100% van het cursusgeld bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de cursus.

3.4 Terugbetaling bij annulering geschiedt binnen 2 weken na toezegging.


  1. De cursus

4.1. Deelname aan een cursus is afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen en het bereiken van een minimum aantal deelnemers per cursus.

4.2. Deelname aan een cursus vereist een leeftijd van 18 jaar of ouder op het moment van de startdatum van de cursus, tenzij anders vermeldt.

4.3. Deelname aan een cursus vereist een goede fysieke conditie zoals vermeld in de cursusomschrijving.

4.4. De omschrijving van de cursus moet worden gezien als een omschrijving van het evenement en niet als een definitief programma.

4.5 Het is niet mogelijk vrijstellingen te verkrijgen voor (inhoudelijke onderdelen van) cursussen van Outdoor Medicine.

4.6. Deelname aan de cursus brengt met zich mee dat de cursist aanvaardt dat wijzigingen in het programma kunnen leiden tot vertragingen, ongemak of overlast.

4.7. Cursussen zijn gebaseerd op accommodatie in een slaapzaal tenzij anders vermeld.

4.8. Beeld- en geluidsmateriaal genomen voor of tijdens de cursus zijn eigendom van Outdoor Medicine en kunnen voor promotiedoeleinden door Outdoor Medicine worden gebruikt.

4.9 Het auteurs- en eigendomsrecht van alle materiaal gebruikt in de AWLS cursus ligt bij Adventure Medicine LLC – Boulder, CO. Verenigde Staten van Amerika.

4.10 Het auteurs- en eigendomsrecht van alle andere cursussen en/of evenementen ligt bij Outdoor Medicine.


  1. Veiligheid

5.1. De cursist heeft te voldoen aan alle redelijke instructies van de instructeurs van de cursus met betrekking tot de veiligheid en organisatie van de cursus.

5.2. Voor buitenactiviteiten dient de cursist akkoord te gaan met het dragen van beschermende kleding, indien dit noodzakelijk wordt geacht door de instructeurs.

5.3. Indien de cursist zich zodanig gedraagt dat dit anderen in gevaar brengt, angst of ergernis bij anderen veroorzaakt of schade aanbrengt aan eigendommen van anderen dan kan de cursist door Outdoor Medicine van de cursus worden verwijderd.

5.4. Bij verwijdering van de cursus accepteert Outdoor Medicine geen enkele aansprakelijkheid jegens de betreffende cursist. Outdoor Medicine zal geen terugbetaling, schadevergoeding, kosten of uitgaven anderszins als gevolg hiervan voldoen. Eventuele schade en kosten ontstaan door ongewenst gedrag van een cursist zal worden verhaald op de betreffende cursist.


  1. Annulering van de cursus

6.1. Outdoor Medicine behoudt zich het recht voor, een cursus bij onvoldoende aanmeldingen of anderszins te annuleren.

6.2. Annulering van de cursus vindt in beginsel niet plaats binnen zes weken voor aanvang van de cursus tenzij overmacht daartoe noopt.

6.3. In geval van annulering kan Outdoor Medicine een alternatieve cursus aanbieden dan wel overgaan tot volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.


  1. Wijzigingen

7.1. Outdoor Medicine en de eigenaar van de gebruikte accommodatie behouden zich het recht voor om details te wijzigen.

7.2. Outdoor Medicine is niet verantwoordelijk voor de veranderingen die ontstaan als gevolg van overmacht zoals technische of onderhoudsproblemen met transport, wijzigingen opgelegd aan herschikking of annuleren van vluchten van een luchtvaartmaatschappij, oorlog of oorlogsdreiging, burgeroorlog, industriële geschillen, natuurrampen, slecht weer, terroristische activiteiten of bureaucratische obstakels.


  1. Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan cursussen en bijbehorende outdoor-activiteiten vinden geheel op eigen risico plaats.

8.2. Outdoor Medicine is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen, letsel (of overlijden) en iedere andere claim die kan voortvloeien uit eigen handelen, tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

8.3. Outdoor Medicine is niet verantwoordelijk voor beslissingen of handelingen die de cursist neemt na het voltooien van een Outdoor Medicine cursus.


  1. Klachtenregeling

9.1. Outdoor Medicine voorziet in een schriftelijke klachtenregeling.

9.2. Klachten over cursussen/evenementen van Outdoor Medicine kunnen worden gestuurd naar het algemene e-mailadres van info@outdoormedicine.org of per post naar Stadshaven 12, 4285AZ Woudrichem.

9.3 Na ontvangst van de klacht volgt binnen een week een ontvangstbevestiging per e-mail of post.

9.4. De klacht wordt in de maandelijkse bestuursvergadering van Outdoor Medicine besproken. Binnen 4 weken na ontvangst volgt een officiële reactie per e-mail of post.

9.5 Indien klager zich niet kan vinden in de reactie en/of voorstel van het bestuur is een beroepsmogelijkheid mogelijk via een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De functie van klachtenfunctionaris wordt bekleed door Drs. M.I. Gaakeer, SEH arts KNMG. Werkende in het Admiraal de Ruijter ziekenhuis te Goes.

9.6 De klachtenfunctionaris zal middels hoor en wederhoor toetsen of de klacht gegrond is en of er een compensatie van eventueel gelede schade moet plaatsvinden.

9.7 Alle klachten dienen binnen 4 maanden na ontvangst van de klacht afgehandeld te zijn. Mocht er een langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

9.8 Het oordeel van de klachtencommissaris is bindend voor alle partijen; eventuele consequenties worden door Outdoor Medicine snel afgehandeld.

9.9 Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door het voltallige bestuur van de stichting en zullen gedurende 5 jaar bewaard worden. Op alle overeenkomsten tot het volgen van cursussen en/of activiteiten van Outdoor Medicine is het Nederlands recht van toepassing.