Bekijk alle cursussen en congressen

Er zijn 4 aankomende evenementen
Als eerste erbij zijn?
Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Binnen de activiteiten en cursussen van Outdoor Medicine zijn de grenzen van fysiek contact tussen instructeurs en deelnemers niet altijd eenduidig. Wat door de ene deelnemer als prettig wordt ervaren, zoals een bemoedigend gebaar, kan door een ander als ongewenst worden beschouwd. Exacte grenzen die voor iedereen en in elke situatie gelden, zijn hierdoor lastig vast te stellen. Echter, er is één onmiskenbare grens: seksuele handelingen en contacten tussen deelnemers en instructeurs, actief betrokken bij onze cursussen of activiteiten, zijn absoluut onaanvaardbaar.

Om deze reden heeft Outdoor Medicine een gedragscode opgesteld voor al onze instructeurs. Deze code bestaat uit twee delen: ten eerste regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor zowel deelnemers als instructeurs. Ten tweede een duidelijke omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, welke de basis vormt voor ons tucht- en sanctiebeleid.

Als je bij ons komt werken als instructeur, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Met jouw handtekening bevestig je dat je de code kent en je er ook naar zult handelen. Dit is een essentiële stap om een veilige en respectvolle leeromgeving te waarborgen voor iedereen die betrokken is bij Outdoor Medicine.

De gedragsregels voor instructeurs:

De instructeur is verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving en sfeer waarin deelnemers zich veilig en gerespecteerd voelen. Het is essentieel dat de instructeur zich onthoudt van gedrag dat de waardigheid van de deelnemer aantast. Dit omvat het vermijden van elke vorm van seksuele benadering en misbruik jegens de deelnemer. Seksuele handelingen, contacten en relaties tussen de instructeur en de deelnemer tijdens cursussen of activiteiten zijn niet toegestaan ook niet met wederzijdse toestemming omdat er geen gelijkwaardige relatie bestaat.

Tijdens workshops, trainingen, cursussen en reizen/expedities, waarbij praktische vaardigheden worden geoefend, dient de instructeur altijd respectvol en professioneel om te gaan met de deelnemers. De instructeur waakt ook over de gepaste omgangsvormen onder de deelnemers, vooral bij fysiek contact tijdens het oefenen van deze vaardigheden.

De instructeur heeft de plicht om de deelnemers te beschermen tegen ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en moet actief toezien op de naleving van de gedragscode door iedereen. Bij het waarnemen van gedrag dat niet overeenkomt met deze gedragscode, of bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is de instructeur verplicht dit te melden bij de course director en indien mogelijk zal dit zo discreet mogelijk met de betrokkenen worden besproken. Wanneer deze niet tot een oplossing komen of er zijn vervolgstappen noodzakelijk zal de kwestie voorgelegd worden aan de daarvoor aangewezen persoon binnen het bestuur.

In situaties waar de gedragscode geen directe richtlijnen biedt, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt de verantwoordelijkheid bij de course director om te handelen in de geest van de gedragscode. Indien nodig dient de course director contact op te nemen met de door het bestuur aangewezen persoon voor verdere richtlijnen of overleg.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met deelnemers en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele lading, dat de waardigheid van een persoon aantast. Dit betreft situaties waarin iemand zich bedreigt, vijandig, beledigd, vernederd of gekwetst voelt. Ook omvat dit gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedrag dat binnen de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag valt, kan aanleiding geven tot disciplinaire maatregelen via een tuchtrechtelijke procedure, waarbij principes van hoor en wederhoor worden gehanteerd. De sanctie kan variëren van een tijdelijke tot een langdurige uitsluiting van werkzaamheden bij Outdoor Medicine. Gedragingen jegens deelnemers die volgens het bestuur strafbaar zijn onder het Wetboek van Strafrecht, zullen worden gemeld bij de politie en/of justitie.

Deze gedragscode is op 04/03/2024[versie 1.0] vastgesteld door het bestuur van Outdoor Medicine.